SC Antilope logo

De Statuten van Sportclub Antilope van 7 mei 2024

De statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De statuten bevatten onder andere: De naam van de vereniging, de vestigingsplaats, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

Lees meer
SC Antilope logo

Bestuursreglement SC Antilope

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is met ingang van 1 juli 2021 van kracht; de wet stelt nieuwe eisen aan de handelswijze van besturen.
Het bestuur van Sportclub Antilope wil in haar functioneren invulling geven aan de beginselen van Goed Sportbestuur. Om die reden is een nieuw bestuursreglement geschreven als aanvulling op de nieuwe statuten.
In de Algemene Vergadering van 22 maart 2024 hebben alle bestuursleden dit reglement voor akkoord getekend.
 
Lees meer
SC Antilope logo

Beleidsplan SC Antilope 2023-2027

Het Beleidsplan SC Antilope 2023-2027 beschrijft onze ambitie, de doelen die we gesteld hebben om die ambitie waar te maken, en voorbeelden van de acties die nodig zijn om die doelen te bereiken. Het beleidsplan is voorbereid door het bestuur, samen met Chantal ten Tije (atletiek), Rob Meijer (hardlopen) en Ruud Boer (sportief wandelen).

Het plan is besproken en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2023.

Lees meer