Privacy verklaring van SC Antilope

Privacy

SC Antilope hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden, donateurs, deelnemers en andere relaties. In deze Privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien je lid wordt van SC Antilope, of om andere reden persoonsgegevens aan SC Antilope verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SC Antilope houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SC Antilope zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een e-mail aan secretariaat@scantilope.nl . 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door SC Antilope verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie met de Atletiekunie;
 • Inschrijvingen bij atletiekwedstrijden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het statutaire doel van SC Antilope: het (doen) beoefenen van de atletiek in welke verschijningsvorm dan ook;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt SC Antilope de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de ledenadministratie en contributie-inning;
 • Het inschrijven voor wedstrijden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

SC Antilope bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.:

 • Tot maximaal een jaar na het einde van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SC Antilope van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Mediacode en disclaimer

SC Antilope gebruikt in haar media uitingen (sociale media, website, persberichten ed.) veelvuldig foto en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover dat binnen ons bereik ligt worden verwijderd.

Deelnemers aan door SC Antilope georganiseerde wedstrijden gaan er door hun inschrijving mee akkoord dat de uitslagen kunnen worden gepubliceerd.

Clubleden die denken een clubrecord te hebben gevestigd kunnen dat via een website formulier kenbaar maken. Als de claim terecht wordt bevonden dan volgt publicatie op de betreffende website-pagina.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.