Elke prestatie telt

Vertrouwenscontactpersoon

Bij SC Antilope moet iedere sportbeoefenaar, trainer of coach en vrijwilliger verbonden aan SC Antilope in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Er wordt gestreefd naar een gezonde en veilige inrichting van de sportaccommodatie. Om dit te bereiken heeft het bestuur in 2003 een groot aantal regels en procedures vastgesteld.

Onder 'gezond en veilig' wordt dat niet alleen gedoeld op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk vlak. Gedrag of taalgebruik dat, door personen verbonden aan SC Antilope, als ongewenst of intimiderend wordt ervaren door anderen, is niet toegestaan. Dit noemen we ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging, de KNAU. De Arbo-wet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht dergelijk ongewenst gedrag tegen te gaan.

Het bestuur van SC Antilope heeft dan ook besloten tot de instelling van een zg. vertrouwenscontactpersoon betreffende ongewenste omgangsvormen.

Deze persoon is het aanspreekpunt voor leden (sporters, trainers, vrijwilligers) of hun ouder en/of verzorgers in die hoedanigheid die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Met deze vertrouwenscontactpersoon kan direct, zonder tussenkomst van een trainer, bestuurslid of wie dan ook, contact worden gelegd indien ongewenst gedrag wordt ervaren. Dit eerste contact is vaak erg belangrijk omdat hierdoor escalatie van eventuele problemen kan worden voorkomen.

Afhankelijk van het onderwerp kan in het gesprek de melder eventueel door worden verwezen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, de interne klachtencommissie van Antilope, een advocaat, de politie, of andere personen of instanties.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon. De informatie van een melder, een beschuldigde of een bestuurslid wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt uitsluitend met instemming van de melder, de beschuldigde of het bestuur(slid) besproken en valt onder de wet bescherming persoonsgegevens.

De vertrouwenscontactpersoon is voor een periode van 3 jaar aangesteld en is bereikbaar via VCP@scantilope.nl
Tijdens trainingen is de vertrouwenscontactpersoon eventueel persoonlijk aanspreekbaar. 

Huidige vertrouwenscontactpersoon:

Vertrouwenscommissie

Functie Naam Telefoon Email Foto
Vertrouwenspersoon Gezina Atzema +31182617384
+31611462152
,  

Sponsors


Ogenblik a.u.b. ...