Jij komt toch ook naar de ALV op 25 juni?

Algemene Ledenvergadering

Schrijf de datum nu in je agenda: vrijdag 25 juni 2021 om 20 uur.

De algemene ledenvergadering is een bijeenkomst waar alle leden mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en het toekomstige beleid van de vereniging.

Zoals eerder gemeld, zal de ALV gehouden worden op vrijdag 25 juni. Op dit moment is er geen zekerheid dat we dan in het clubhuis bij elkaar mogen komen. Als het niet blijkt te mogen, dan zal de vergadering digitaal worden gehouden

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om aan de ALV deel te nemen. Hoe meer mensen meedoen, hoe nuttiger en gezelliger het wordt.

Agenda ALV 2020

 • Opening 
 • Notulen ALV 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Verantwoording financieel beleid 
  • Winst- en verliesrekening 2020 
  • Begroting 2021
  • Balans 2020 
 • Verslag kascommissie – vaststelling jaarrekening 
 • Verkiezing Bestuursleden 
 • Verkiezing Kascommissie 
 • Nieuwe initiatieven en acties na Corona
 • Ingekomen vragen en voorstellen 
 • Rondvraag 
 • Sluiting 
Nieuws Overzicht